S. Cristina: Zacan n iede

Mé chëi che cunësc l passà,
à n daunì

Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835)

Tl 1917 iel unì ju na gran smueia sa Insom. Ëures alalongia pudovi scuté su coche mi lava cuntova de chëi bur dis. Si cësa te chëla che la fova nasciuda jiva do y do sot tl paltan y tl giaron. Ala fin fova resteda ëila cun si oma y 8 fredesc zënza ncësa. Co arà pa cialà ora l luech y la smueia? Massa gën ëssi udù na foto de chëla ntraunides.

Da trëi ani se cruzia l Cunsëi de Furmazion de S. Cristina de crì adum y de archivië digitalmënter de vedla fotografies dl luech y de si jënt. Fotografies di tëmps passei ie funtanes de gran mpurtanza per nrescì y capì la storia y à na si fazion sun la persones che à n liam emuzionel cun cie che l ie unì pultrà ju. Nosc mpëni fova perchël bele a pië via chël de tenì a despusizion na majera documentazion fotografica sun nosc luech per la generazion che à da unì.

Nchina śën ons pudù tò su passa 1700 fotografies te nosc archif. Pra uni foto iel unì tlupà adum, cun gran lezitënza, l plu nfurmazions puscibl sun si storia y l cuntenut pultrà ju. L nes à fat marueia udëi che tan de jënt dl post à tëut su nosta idea y à metù a despusizion si fotografies y savëi per l archif digitel.

L gran ntres dla populazion nes à purtà a dé ora chësc liber ilustrà cun na pitla cerduda dla fotografies abinedes adum. La fotos crisses ora descrij la storia de nosc luech y conta la stories de si jënt. N possa cialé do nscila mpue plu avisa coche S. Cristina y la vita de si populazion se à mudà ti ultimi dejeneies. Y danter l’autra fotografies de chësc liber ie da udëi nce una dla smueia da Insom dl 1917 che on abinà ntan nosta nrescida.

Rengrazie de cuer duc chëi che à purtà pro che chësc proiet garate: chëi che nes à metù a despusizion la fotografies y nes à judà cun si cunsëies y mpëni, mi colegs dl Cunsëi de Furmazion che à purtà inant cun legrëza l proiet, Deborah Vinatzer che à fat n scan de uni foto y njuntà na descrizion a puntin per l archif, Sabine Piazza per i tesć garatei de chësc liber y duc i sponsor che à lascià pro che la publicazion vënie a se l dé.

Per nëus iel stat n gran plajëi abiné ora la storia de S. Cristina tres de vedla fotografies. A vo mbincions che l ve sà bel platerné te chësc liber ilustrà y che l viac tres i tëmps passei ve pleje.

Per l Cunsëi de Furmazion de S. Cristina
Alexander Bauer

www.fotosantacristina.it utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l'uso dei cookies.Autorizzo